Fagpersoner

Neurorehabiliteringsforløb på Ringstedhave

Omdrejningspunktet for rehabiliteringsindsatsen på Ringstedhave er dagligdagsaktiviteter. Al rehabilitering foregår i et tæt samarbejde mellem Ringstedhaves specialister, der kender borgeren og tilrettelægger forløbet individuelt.

Hver faggruppe bidrager med specialiserede indsatser, så borgeren kan opnå sine mål.

Rehabiliteringen er en tæt koordineret, tværfaglig indsats. Alle borgere tilknyttes et tværfagligt team.

Teamet består af:

  • Fysio- og ergoterapeut
  • Sygeplejerske
  • Social- og sundhedsassistent
  • Neuropsykolog
  • Logopæd (ved behov)
  • Socialrådgiver

Genoptræning af hjerneskadet borger på vippebold

Før borgerens ankomst

Inden borgeren ankommer til Ringstedhave, afholder vi en mini-konference, hvor vi drøfter borgerens situation og udviklingsmuligheder. Vi lægger et foreløbigt program for de første par dage. Programmet er fleksibelt udformet, og kan efterfølgende tilrettes efter behov og ønsker fra borgerens side. 

Forløbsansvarlig

Den forløbsansvarlige medarbejder på Ringstedhave vil have den primære kontakt med kommunen gennem opholdet. Det gælder koordinering af møder, fremsendelse af skriftlig status og lignende.

Som hjerneskadekoordinator eller visitator kan du altid ringe til den forløbsansvarlige medarbejder, hvis du har spørgsmål til opholdet på neurorehabiliteringscenteret.

Borgercentrerede mål

På Ringstedhave afholder vi DIS, ”Den Involverende Samtale”. Det sker hver 14. dag efter et fast skema. Det gør det overskueligt for borger og pårørende, hvornår de er samlet med deres tværfaglige team. Kommunen er også velkommen ved DIS. På DIS fastlægges tværfaglige mål i samarbejde med borgeren, der på den måde tager ansvar for sin egen genoptræning. Borgerne får udleveret en måltrappe, så de kan holde overblik over deres fremgang og de mål, de aktuelt har. Målene er konkrete og målbare.

Efter mødet drøfter teamet, metoder til at nå målet. Herunder også edukativt/supervisorisk element ved behov.

Statusmøder

Vi afholder både status- og udskrivelsesmøder. På møderne drøftes borgerens funktionsevne, genoptrænings- og støttebehov. Det afklares endvidere om der er behov for forlængelse eller om borgeren er klar til at overgå til kommunal genoptræning.

Ved møderne deltager borgeren, evt. pårørende, det tværfaglige team og relevante kommunale samarbejdspartnere. Hvis der er ønske om en anden mødeform, kan dette aftales med den forløbsansvarlige.

I samarbejde med den forløbsansvarlige aftales det med kommunen, om der er behov for at skriftligt materiale fremsendes inden mødeafholdelse.

Hjælpemidler

Vi har en række hjælpemidler til rådighed i vores genoptræning. Er der imidlertid behov for en kørestol eller rollator, som er tilpasset den enkelte borger, så er det kommunens ansvar at stille disse til rådighed.

Udskrivelse

Ved udskrivelse vil borger få udleveret opdaterede håndteringer, evt. træningsøvelser samt statusark. Sidstnævnte sendes også til kommunen. Kommunen kan ligeledes få tilsendt logopædisk- og neuropsykologisk vurdering, hvis det ønskes.

Skal borgeren videre til en kommunal plads, enten rehabilitering eller plejecenter, kan vi tilbyde at sende relevant personale ud til en overlevering. Kommunalt personale er ligeledes velkommen til at komme til Ringstedhave og blive instrueret i håndtering af borgeren.

Når en borger udskrives fra Ringstedhave gives dispenseret medicin med hjem til min. 3 døgn.

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder genoptræning til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter traumer, apopleksi, anoksisk/toksisk skade,  encephalit/vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen. Desuden kan vi modtage borgere med Guillain Barré Syndrom (GBS).
Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller som har et aktiv alkohol- eller stofmisbrug.

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Ledige pladser, bestilling og indskrivelse

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller tlf. 20 14 19 11 eller via nedenstående mail, som er sikret.

Send mail